Gratis voedingsadvies

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meradog NL vof

Artikel 1  – Toepasselijkheid
Op alle adviezen, aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten van Meradog NL vof zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Meradog NL vof worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden opgenomen, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Meradog NL vof worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Meradog NL vof ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2  – Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Meradog NL vof zijn vrijblijvend en Meradog NL vof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, ook na dat een aanbieding is uitgebracht, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Meradog NL vof. Meradog NL vof is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders door Meradog NL vof bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Meradog NL vof dit mee uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. Ook indien dit om welke reden dan ook niet is gebeurt, vloeit hieruit geen enkel recht voort voor de afnemer van Meradog NL vof.

Artikel 3  – Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage, tenzij anders vermeld.
Meradog NL vof biedt een betaalmogelijkheid via de webshop. Meradog NL vof is te allen tijde gerechtigd, zonder opgave van reden, een afwijkende betalingsregeling aan te bieden. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, komt uw opdracht te vervallen.
Afleveringsafspraken en/of daaruit volgend e-mail verkeer en/of telefonisch contact.
Indien u een bestelling plaatst bent u verplicht deze af te nemen tenzij anders overeengekomen met Meradog NL vof of  indien tijdig afgezegd, zoals gesteld in artikel 7 van deze voorwaarden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan en Meradog NL vof is voornemens deze stijging aan u door te berekenen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen twee (2) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Meradog NL vof.

Artikel 4  – Levering
De door Meradog NL vof opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, standaard is onze levertijd 5-10 werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt per pakketdienst als de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Indien het door u bestelde artikel niet voorradig blijkt te zijn zal hiervoor contact met u opgenomen worden waarbij Meradog NL vof u de verwachte levertijd zal melden en deze zo spoedig mogelijk zal nazenden volgens daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van geleverde producten gaat pas over aan u als afnemer, indien u al hetgeen u op grond van enige (eerdere) overeenkomst(en) aan Meradog NL vof verschuldigd bent, volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Meradog NL vof geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Meradog NL vof garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 – Reclames en Aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Meradog NL vof daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd (met foto’s van het defect) kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Meradog NL vof de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe gelijkwaardige producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan u te restitueren

Artikel 7.1 – Annuleren en Retour leveren
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dient u dit binnen 24 uur via e-mail mede te delen aan Meradog NL vof.
Indien uw bestelling op dat moment nog niet aan u is verzonden, zal Meradog NL uw annulering bevestigen en uw aankoopbedrag terug storten.
Na deze 24 uur zal het gehele bedrag van uw bestelling gevorderd blijven door Meradog NL vof en uw bestelling worden geleverd.

Een geleverde Meradog NL bestelling kan een afnemer uitsluitend aan Meradog NL retour sturen na een akkoord per e-mail van Meradog NL. De volledige kosten van het retour sturen komen voor rekening van de afnemer. Meradog NL zal het aankoopbedrag minus 25% voor de behandelingskosten, alleen terug storten aan de ontvanger indien het geleverde product ongeopend en 100% deugdelijk retour is ontvangen.
Indien een product niet, of niet 100% deugdelijk retour komt, volgt er geen retour betaling en zal het product worden afgevoerd.

Artikel 8 – Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Meradog NL vof, dan wel tussen Meradog NL vof en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Meradog NL vof, is Meradog NL vof niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Meradog NL vof.

Artikel 9 – Privacy en Persoonsgegevens 
Meradog NL vof zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zullen niet voor andere doeleinden door derden worden gebruikt.

Artikel 10 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Meradog NL vof in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks aan u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Meradog NL vof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Meradog NL vof kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 – Diversen
Indien u aan Meradog NL vof schriftelijk opgave doet van een adres, is Meradog NL vof gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u vooraf en tijdig aan Meradog NL vof schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden afgeleverd.
De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Meradog NL vof en toestemming te vragen.
De door Meradog NL vof geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.
Wanneer door Meradog NL vof gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Meradog NL vof deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Meradog NL vof in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Meradog NL vof vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Meradog NL vof is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 – Geschillen
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.
Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.
Mocht Meradog NL vof overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim door opdrachtgever dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 30% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 250,00 en onverminderd het recht van Meradog NL vof om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Meradog NL vof
Relder 8
NL – 6035 PE Ospel
www.meradog.nl

Voedingsadvies

Wij geven u graag persoonlijk advies over welke Mera voeding het best geschikt is voor uw hond! Vul het formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een Mera advies per e-mail. Natuurlijk mag u altijd telefonisch kontakt opnemen met dringende vragen.

Gratis voedingsadvies